Ważne!

Wezwij policję, znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu podpisanym przez sprawcę.

Spiszcie oświadczenie sprawcy, należy dopilnować, żeby zostało w nim wskazane w jakich okolicznościach doszło do wypadku, jakie pojazdy uczestniczyły w zdarzeniu, wraz z danymi kierujących oraz informacją gdzie zawarto ubezpieczenie OC.

Udokumentuj wypadek, wykonaj zdjęcia, np. choćby telefonem komórkowym lub poproś policję aby wykonała takie zdjęcia.

Dokumentacja medyczna po wypadku komunikacyjnym, zgłoś się na SOR. Z uwagi na szok powypadkowy możesz nie odczuwać dolegliwości fizycznych lub je bagatelizować.

Wezwij pogotowie ratunkowe lub niezwłocznie zgłoś się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu.

Zbieraj dokumentację medyczną, zbieraj wszelkie zaświadczenia lekarskie, historię choroby, zdjęcia RTG, opinie, badania, wypisy ze szpitali etc.

Gromadź dowody poniesionych kosztów, związane z leczeniem rachunki za leki, rehabilitację, koszty dojazdu itp. W przypadku śmierci osoby najbliższej zbieraj rachunki za koszty pogrzebu, stypy etc.

Kontakt

Grupa Prawno-Medyczna Paktus
ul. Zegarmistrzowska 32
51-180 Wrocław (woj. dolnośląskie)

tel. 71 341 14 46
tel. 789 267 732
e-mail: biuro@paktus.pl

Szkoda osobowa

Doznając uszczerbku na zdrowiu lub też tracąc bliską osobę w wyniku wypadku lub błędu lekarskiego zyskują Państwo prawo do otrzymania odszkodowania oraz zadośćuczynienia za poniesione straty materialne i doznaną krzywdę – cierpienia fizyczne, jak również psychiczne.

Jeżeli sprawca był objęty polisą OC, które w przypadku właścicieli pojazdów czy placówek medycznych jest obligatoryjne, obowiązek wypłaty świadczenia za szkody osobowe spada na Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
W większości przypadków za szkody osobowe Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą odpowiadać także z tytułu umowy ubezpieczenia NNW bądź też indywidualnej lub grupowej polisy na życie, jeśli takowe zostały wcześniej wykupione przez pokrzywdzonego.
Niestety z naszej praktyki wynika, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe często proponują zaniżone kwoty, które nie odpowiadają rzeczywistym, poniesionym przez Państwa stratom, a nawet odmawiają wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia w ogóle.

Zakres świadczonych usług

Ponieważ skutki wypadków czy błędów w sztuce lekarskiej stanowią dla Państwa wystarczające obciążenie, zespół Grupy PAKTUS świadczy pomoc w egzekwowaniu świadczeń od momentu zgłoszenia szkody osobowej aż po otrzymanie rekompensaty.
Wskazujemy dokumenty, które należy przygotować, wypełniamy wnioski i formularze, a także reprezentujemy Klientów na każdym etapie dochodzenia roszczeń od firmy ubezpieczeniowej.

W imieniu naszych Klientów dochodzimy wszelkich roszczeń odszkodowawczych od Towarzystw Ubezpieczeniowych powstałych na skutek:

 • zaniżenia kwoty należnego Państwu odszkodowania lub odmowy jego wypłacenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe;
 • wypadku komunikacyjnego, w którym doznali Państwo obrażenia ciała lub rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą itd.);
 • śmierci Państwa bliskich (zmarłych w wyniku obrażeń ciała doznanych w wypadku);
 • wypadku w gospodarstwie rolnym;
 • wypadku w pracy lub w drodze z i do pracy;
 • wypadku na chodniku, ulicy, drodze;
 • wypadku w placówce użyteczności publicznej, sklepie, szkole, itd.;
 • błędu w sztuce lekarskiej.
 • Jakich roszczeń można dochodzić z OC sprawcy bądź posiadając polisę na życie lub ubezpieczenie NNW?

  Oprócz pomocy w odzyskaniu należnego odszkodowania, mogą Państwo liczyć również na:

 • zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie (zarówno psychiczne jak i fizyczne);
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym zakupu środków rehabilitacyjnych);
 • zwrot kosztów dodatkowej opieki (np. przez osobę najbliższą);
 • zwrot równowartości poniesionych strat materialnych;
 • zwrot równowartości utraconych zarobków i innych dochodów;
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu osoby bliskiej;
 • zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej;
 • odzyskanie pieniędzy z tytułu utraconego dochodu i pogorszenia się sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej;
 • odzyskanie pieniędzy z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość;
 • rentę uzupełniającą.

 • W przypadku ubezpieczenia NNW wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie w przypadku trwałego defektu ciała, trwałego rozstroju zdrowia lub śmierci.

  Jak widać, istnieje szereg różnych sytuacji, w których to praktycznie każdej osobie należy się odszkodowanie. Należy o tym pamiętać, aby dochodzić swoich praw i uzyskać świadczenia, mające zrekompensować daną szkodę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że droga do uzyskania zadośćuczynienia bywa dla wielu skomplikowana. Warto rozważyć więc zwrócenie się o pomoc w całym procesie do odpowiedniej instytucji. Wsparcie konkretnymi działaniami, a także wiedzą może przyczynić się do szybszego i poprawnego uzupełnienia dokumentów niezbędnych w całym procesie.